Verkort intelligentieonderzoek

Soms is het nodig een indicatie te krijgen van de intelligentie van een kind ten behoeve van de toelating tot een plasklas of fulltime begaafheidsonderwijs. Niet altijd is het noodzakelijk direct een volledige intelligentietest af te nemen, omdat het bijvoorbeeld alleen om een voordracht voor een nieuwe klas gaat. in dergelijke situaties kan volstaan worden met een kort onderzoek, waarbij slechts een paar subtests van een intelligentiebatterij worden ingezet.

Herhalingsonderzoek

Een enkele keer komt het voor dat een bepaalde uitkomst van een intelligentieonderzoek niet (meer) representatief is. Het kan daarom nodig zijn opnieuw een onderzoek te doen, waarbij een verkorte variant afdoend kan zijn of waarbij juist een andere test afgenomen dient te worden. Dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag.

Screening

Er zijn scholen die leerlingen willen laten screenen alvorens ze verwijzen naar een plusklas. Ook dit kan met gebruikmaking van een verkort onderzoek, waarbij leerlingen wel individueel worden onderzocht en een advies kan worden geformuleerd op basis van een eerste indicatie.